MÜNDƏRİCAT

Ön söz
Müqəddimə
Proloq-xor (Şəbi-Hicran)

I pərdə
1-ci şəkil

1. Mahur-hindi
2. Leyli və Məcnunun dueti
3. Qızların və oğlanların xoru
4. Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun)

2-ci pərdə
2-ci şəkil


5. Qızların xoru
6. Xor (Vermə! Vermə!)
7. Məcnunun elçilərinin xoru
8. İbn-Səlamın elçilərinin xoru

III pərdə
3-cü şəkil


9. Giriş
10. Qonaqların xoru və rəqs
11. Leyli və İbn-Səlamın dueti
12. Xor (Məcnun, Məcnun)

IV pərdə
4-cü şəkil

13. Giriş
14. Qızların xoru (xəyal)
15. Xor (Söylə bir görək)
16. Nofəlin xor ilə səhnəsi
17. Qasidlərin xoru
      Döyüş səhnəsi

V-ci pərdə
5-ci şəkil

18. Arazbarı
19. Leyli və İbn-Səlamın dueti
20. Məcnunun şikayəti

6-cı şəkil

21. Giriş
22. Son xor (Ey bikəsi...)
Məcnunun atasının ariyası


Not nəşri Üzeyir Hacıbəyov. Əsərlər. c.2. "Leyli və Məcnun". Klavir. Azerbaycan SSR EA, Memarlıq və İncəsənət intitutu. Bakı, İşıq, 1984.
Redaktor - N.Əliverdibəyov.

 

25