Leyli və Məcnun

Librettosu Üzeyir Hacıbəyovundur
Füzüli eyni adlı poemasında motivləri əsasında

4 pərdəli 6 şəkilli opera

   

İŞTİRAK EDƏNLƏR:

QEYS (MƏCNUN)
lirik tenor
LEYLİ
lirik soprano
MƏCNUNUN ATASI
tenor
MƏCNUNUN ANASI
soprano
LEYLİNIN ATASI
bariton
LEYLİNIN ANASI
messo soprano
İBN SƏLAM
tenor
NOVFƏL
bariton
ZEYD
tenor
1-CI ƏRƏB
tenor
2-CI ƏRƏB
tenor
ELÇİLƏR, QASİDLƏR, QONAQLAR MƏKTƏBLİ QIZLAR VƏ OĞLANLAR