Müqəddimə
Proloq-xor (Şəbi-Hicran)

I pərdə

1-ci şəkil

Mahur-hindi (Məcnun)
Mahur-hindi (Leyli )
Şikəsteyi-fars (Məcnun)
Şikəsteyi-fars (Leyli)
Leyli və Məcnunun dueti
Segah (Məcnun)
Segah (Leyli)
Segah, iraq (Məcnun)
Segah, iraq (Leyli)
Qızların və oğlanların xoru
Çargah (Məcnunun atası)
Çargah (Məcnun)
Müxalif (Məcnunun anası)
Müxalif (Məcnun)
Müxalif (Məcnunun atası)
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun)

2-ci pərdə
2-ci şəkil

Qızların xoru
Simai-şəms (Leylinin anası)
Simai-şəms (Leylinin anası)

Simai-şəms (Leyli)
Hicaz (Leylinin anası)
Simai-şəms (Leyli)

Hicaz (Leylinin anası)

Sarənc (Leyli)

Şur (1-ci ərəb, 2-ci ərəb)
Xor (Vermə! Vermə!)

Şur (Məcnunun atası)

Şur (Leylinin atası)
Məcnunun elçilərinin xoru
Kürd-şahnaz (Məcnun)
Şur (Leylinin atası)
Zəmin-xara (Leyli)
İbn-Səlamın elçilərinin xoru
Qatar (Leyli)

III pərdə
3-cü şəkil

Giriş
Rast (Zeyd)
Qonaqların xoru və rəqs
Şüştər (Məcnun)
Leyli və İbn-Səlamın dueti
Şüştər (Məcnun)
Xor (Məcnun, Məcnun)

IV pərdə
4-cü şəkil
Giriş
Bayatı-şiraz
Baytı-kürd

Qızların xoru (xəyal)
Rast (Məcnunun atası)
Rast (Məcnun)
Xor (Söylə bir görək)
Əraq (Məcnun)
Nofəlin xor ilə səhnəsi
    1. Giriş
    2. Nofəlin oxuması
    3. Xor
Kabili (Məcnun)
Qasidlərin xoru
Döyüş səhnəsi

Kabili (Məcnun)
Barışıq səhnəsi

V-ci pərdə
5-ci şəkil
Arazbarı
Osmanlı
Leyli və İbn-Səlamın dueti
Məcnunun şikayəti
Segah (Leyli)
Segah (Məcnun)
Segah (Leyli)

6-cı şəkil
Giriş
Baytı-kürd (Məcnun)
Baytı-kürd (Zeyd)
Baytı-kürd (Məcnun)

Şüştər (Məcnun)

Son xor (Ey bikəsi...)
Məcnunun atasının ariyası

 

Üzeyir Hacıbəyov
Leyli və Məcnun

klavir
audio
video

 

BİRİNCİ PƏRDƏ

 

«Mahur-Hindi» çalınır.

audio
video
MƏCNUN: Yandı canım hicr ilə, vəsli-ruxi-yar istərəm,
Dərd-məndi-firqətəm, dərmani-didar istərəm.
Bülbüli-zarəm, deyil bihudə əfqan etdiyim,
Qalmışam nalan qəfəs qeydində, gülzar istərəm.
 
«Mahur-Hindi» çalınır.
audio
video
LEYLİ: Eşq daminə giriftar olalı zar olubam,
Nə bəladır ki,ona böylə giriftar olubam,
Qüdrətim yox ki,qılam kimsəyə şərhi-qəmi-dil,
Öylə kim arizeyi-hicrlə bimar olubam.
 

«Şikəsteyi-Fars» çalınır. Məcnun Leyliyə yaxınlaşır.

audio
video
MƏCNUN: Gördüm ol xurşidi-hüsnün ixtiyarım qalmadı,
Sayə tək bir yerdə durmağə qərarım qalmadı.
Rahi-eşq içrə mənə ancaq fəna məqsud idi,
Şükr kim məqsudə yetdim, intizarım qalmadı.
audio
video
LEYLİ: Yar hali-dilimi zar bilibdir, bilirəm,
Dili-zarımda nə kim var bilibdir, bilirəm,
Mən nə hacət ki qılam şərh ona dərdi-dilimi,
Qamu dərdi-dilimi yar bilibdir, bilirəm.
 
«Segah» çalınır.
audio
video
MƏCNUN: Paybənd oldum səri-zülfi-pərişanın görüb,
Nitqdən düşdüm ləbi-ləli-dürəfşanın görüb,
Oda yandı şəmvəş canım baxıb rüsxarına,
Çərxə çəkdim dudi-dil sərvi-xuramanın görüb.
audio
video
LEYLİ:

Könlüm açılır zülfi-pərişanını görcək,
Nitqim tutulur qönçeyi-xəndanını görcək.
Baxdıqca sənə qan saçılır didələrimdən,
Bağrım dəlinir navəki-müjkanını görcək.

audio
video
MƏCNUN: Bildim təriqi-eşq xətərnakdır, vəli,
Mən dönməzəm bu yoldan ölüm olsa qayəti.
Qəddin həlakiyəm, düşə bilməm ayağına,
Bir dərdə düşmüşəm ki, bulunmaz nihayəti.
audio
video
LEYLİ: Ey hər təkəllümüm xəti-səbzin hekayəti!
Virdim həmişə məshəfi-rüxsarın ayəti!
Bəs kim səni görəndə gedər məndən ixtiyar,
Gəlməz bəyanə möhnəti-eşqin şikayəti.