Müqəddimə
Proloq-xor (Şəbi-Hicran)


I pərdə

1-ci şəkil

Mahur-hindi (Məcnun)
Mahur-hindi (Leyli )
Şikəsteyi-fars (Məcnun)
Şikəsteyi-fars (Leyli)
Leyli və Məcnunun dueti
Segah (Məcnun)
Segah (Leyli)
Segah, iraq (Məcnun)
Segah, iraq (Leyli)
Qızların və oğlanların xoru
Çargah (Məcnunun atası)
Çargah (Məcnun)
Müxalif (Məcnunun anası)
Müxalif (Məcnun)
Müxalif (Məcnunun atası)
Trio (Məcnunun atası, Məcnunun anası və Məcnun)

2-ci pərdə
2-ci şəkil

Qızların xoru
Simai-şəms (Leylinin anası)
Simai-şəms (Leylinin anası)

Simai-şəms (Leyli)
Hicaz (Leylinin anası)
Simai-şəms (Leyli)

Hicaz (Leylinin anası)

Sarənc (Leyli)

Şur (1-ci ərəb, 2-ci ərəb)
Xor (Vermə! Vermə!)

Şur (Məcnunun atası)

Şur (Leylinin atası)
Məcnunun elçilərinin xoru
Kürd-şahnaz (Məcnun)
Şur (Leylinin atası)
Zəmin-xara (Leyli)
İbn-Səlamın elçilərinin xoru
Qatar (Leyli)

III pərdə
3-cü şəkil

Giriş
Rast (Zeyd)
Qonaqların xoru və rəqs
Şüştər (Məcnun)
Leyli və İbn-Səlamın dueti
Şüştər (Məcnun)
Xor (Məcnun, Məcnun)

IV pərdə
4-cü şəkil
Giriş
Bayatı-şiraz
Baytı-kürd

Qızların xoru (xəyal)
Rast (Məcnunun atası)
Rast (Məcnun)
Xor (Söylə bir görək)
Əraq (Məcnun)
Nofəlin xor ilə səhnəsi
    1. Giriş
    2. Nofəlin oxuması
    3. Xor
Kabili (Məcnun)
Qasidlərin xoru
Döyüş səhnəsi

Kabili (Məcnun)
Barışıq səhnəsi

V-ci pərdə
5-ci şəkil
Arazbarı
Osmanlı
Leyli və İbn-Səlamın dueti
Məcnunun şikayəti
Segah (Leyli)
Segah (Məcnun)
Segah (Leyli)

6-cı şəkil
Giriş
Baytı-kürd (Məcnun)
Baytı-kürd (Zeyd)
Baytı-kürd (Məcnun)

Şüştər (Məcnun)

Son xor (Ey bikəsi...)
Məcnunun atasının ariyası

 

Üzeyir Hacıbəyov
Leyli və Məcnun

klavir
audio
video

BEŞİNCİ PƏRDƏ

«Osmanlı» çalınır.
audio
video
İBN-SƏLAM:

Pərişan halın oldum, sormadın halipərişanım,
Ğəmindən dərdə düşdüm, qılmadın tədbiri-dərmanım,
Nə dersən, ruzigarım böyləmi keçsin, gözəl xanım!
Gözüm, canım, əfəndim, sevdigim, dövlətli sultanım!
Əsiri-dami-eşqin olalı səndən vəfa görmən,
Səni hər qanda görsəm, əhli-dərdə aşina görmən.
Vəfavü aşinalıq rəsmini səndən rəva görmən,
Gözüm, canım, əfəndim, sevdigim, dövlətli sultanım!

«Segah» çalınır.
audio
video
LEYLİ: Gəl, ey Məcnun, Leyliyəm al canımı,
Vəfasız olmuşam, billah, tök qanımı.
Məcnun Leylini görcək geri çəkilib oxuyur.«Xaric Segah» çalınır.
audio
video
MƏCNUN: Sən Leyli deyilsən, ey pərizad,
Qaç, qəlbimi xunilə etmə bərbad!
Aldatma məni cünun deyib, qaç,
Qaç, eyləmə gül üzünlə Leylini yad.
Məcnun səhnədən çıxır. Leyli tək oxuyur.
audio
videovideo
LEYLİ: Xoşdur nə qədər eyləsə yarım cəfa mənə,
Ta ki, rəqib söyləməsin bifəva mənə.
Sənsiz diyari-hicrdə sərgəştə qalmışam,
Vəslin ümidi billəm olur rəhnumə mənə.
Qəm bəstərində qoyma məni zarü natəvan,
Ver şərbəti-vüsalidən ey məh, şəfa mənə!
Leyli ölür.
«Bayatı-Kürd» çalınır.
audio
videovideo
MƏCNUN: Sındırdı çərx zülm ilə balu pərim, haray!
Döndərdi tez xəzanə fələk güllərim, haray!
Ey ruzigar, neyləmişəm, bilmirəm sənə
Ümmanə döndü qanilə çeşmi-tərim, haray!
audio
ZEYD:
Ey şiyfteyi-şikəstətale!
Əfsus ki, səyin oldu zaye!
Leyli sənə verdi zindəgani,
Sən ol baqi, o oldu fani!
Sən sədqəsi olduğun pərivəş,
Sədqə sənə oldu, ey bəlakeş!
Əzmi-ruhi-cənnət etdi ol hur,
Firdovs məqamın etdi məmur.
 
audio
videovideo
MƏCNUN:
Netdim sənə, qəsdi-canım etdin!
Qəsdi-dili-natəvanım etdin!
Qıydın məni-zarü natəvanə,
Vurdun sitəm atəşini canə!
Əylət məni yar olan diyarə,
Şəm eylə məni məzari-yarə!
 
  Leylinin məzarı üstə. «Şüştər» çalınır.
audio
videovideo
MƏCNUN:
Aşiq odur kim, qılır canın fəda cananına,
Meyli-canan etməsin hər kim ki, qıymaz canına.
Canını cananə verməkdir kəmalı aşiqin,
Verməyən can, etiraf etmək gərək nöqsanına.
 
  Canını təslim edir.
Ərəblər səhnəyə daxil olub oxuyurlar.